لینک فایل تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی

تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی|42077747|kidnap|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تبیین الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی را مشاهده می نمایید . شاخص اخلاق حرفه ای,طراحی مدل اخلاق حرفه ای,اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی,اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی,اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی,اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی,مولفه های موثر در اخلاق حرفه ای,مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت,مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران,پایان نامه اخلاق حرفه ای,دانلود پایان نامه اخلاق حرفه ای,پایان نامه درباره اخلاق حرفه ای,پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای

ادامه


هدف از این پایان نامه تبیین الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات348حجم1721/1011 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی –ایرانی می‌باشد. با توجه به اینکه در زمان اجرا و تدوین این گزارش، پژوهشی با این مضمون در کشور اجرا نشده بود وپژوهش‌های انجام ‌شده در خارج از کشور نیز بر اساس شرایط خاص آن کشورها ویا سازمان به بخشی از این پژوهش پرداخته بودند، محقق با رویکردی آمیخته به بررسی موضوع موردمطالعه پرداخته است.بدین معنا که ابتدا با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، پنج سؤال اول تحقیق بررسی گردیده است.

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی-ایرانی، عوامل مؤثر بر دستیابی مدیران آموزشی به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای تخلق به اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی ازطریق مصاحبه نیمه ساختار مند (درقالب 8 سؤال) با خبرگان، شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر مبنای روش داده بنیاد، ترسیم و از طریق روش دلفی، تصحیح و تأیید شده است. درنهایت بر مبنای مراحل قبل (در راستای پاسخ به سؤال ششم تحقیق )،پرسشنامه‌ای طراحی و دراختیار جامعه آماری تحقیق (مدیران مدارس شهر تهران) قرار داده‌شده است وداده‌ها با آزمون‌های مناسب مورد تحلیل قرارگرفته است.

درگام اول روش تحقیق کیفی داده بنیاد، به کمک مصاحبه های اکتشافی با21 نفر از افراد متخصص وخبره براساس نمونه گیری هدفمند و جستجو در آیات وروایات و رجوع به پیشینه تحقیق، کدها و مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی احصا گردید و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. در این مرحله 119مفهوم کلیدی استخراج شد که با طبقه بندی آنها 25 مقوله حاصل گردید و12 مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادیمی به شرح زیر جای گرفتند:

شرایط علی(تخصص اخلاقی فردی ونگرشها)، پدیده اصلی یعنی گرایش وتخلق مدیران آموزشی به اخلاق حرفه ای (رفتار های اخلاقی وعملکرد اخلاقی)، شرایط زمینه ای (ویژگی های فردی و ویژگی های سازمانی)، شرایط مداخله گر (محدودیت هاوشرایط محیطی)، راهبردها (خرد وکلان) و پیامدها (ارتقای اخلاقی افراد وپیامد های محیطی).

درگام دوم ، روش تحقیق دلفی، به کمک یافته های گام اول، پرسشنامه ای طراحی گردید و مدل اولیه، طی دو مرحله توسط خبرگان اصلاح و تایید شد.

در گام سوم ، آزمون مدل، فرضیه های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و بین 320 نفر از مدیران مدارس شهر تهران براساس نمونه گیری خوشه ای توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفته است. نتایج مرحله کمی نیز نشان داد که روابط موجود در مدل با ضرایب تاثیر مناسبی به تایید می رسد به جز یک مورد که ضریب تاثیر محدودیت ها بر راهبرد کلان معنادار نبود وتنها این مسیر با مدل تدوین شده در بخش کیفی همخوانی نداشت ودر بخش کمی مورد تایید قرار نگرفت. در پایان نیز محدودیت ها و نوآوریهای پژ وهش وپیشنهادات کاربردی وپژوهشی بر اساس نتایج ارائه گردید. نظیر پياده سازي الگوي اخلاق حرفه ای تدوین شده در بین مدیران آموزشی یک سازمان و بررسی مشکلات پیاده سازی آن.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 10
1-4-اهداف تحقیق 13
1-4-1- هدف اصلی 13
1-4-2- اهدف فرعی 13
1-5- سوالات پژوهش 13
1-6- تعریف های نظری و عملیاتی 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
بخش اول:مفهوم شناسی اخلاق 17
2-1- معنای اخلاق 17
2-1-2- طبقه‌بندی علم اخلاق 17
2-1-2-1- علم اخلاق 18
2-1-2-1-1- تفاوت علم اخلاق از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی 18
2-1-2-2- اقسام اخلاق 19
2-1-2-2-1- اخلاق توصیفی 19
2-1-2-2-2- اخلاق هنجاری 19
2-1-2-2-2-1- نظریه‌های غایت انگارانه (نتیجه محور) 19
2-1-2-2-2-2- نظریه‌های وظیفه‌گرایانه (فرآیند محور) 20
2-1-2-2-2-3- نظریه یا مکتب مبتنی بر فضیلت 20
1-2-2-3- فرا اخلاق 20
2-1-2-3- فلسفه اخلاق 21
2-1-3- تئوری‌ها و مکاتب اخلاق 22
2-1-3-1- مکاتب واقع‌گرا 22
2-1-3-2- مکاتب غیرواقع‌گرا 22
2-1-4- شیوه تبیین نظام اخلاقی 23
2-1-4-1- نظام اخلاق اسلامی،غایت‌گرا یا وظیفه‌گرا؟ 23
2-1-4-2- نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی؟ 24
2-1-4-3- تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها 24
2-1-4-4- غایت نظام اخلاقی اسلام 25
2-1-5- تفاوت اخلاق و حقوق 25
2-1-6- ارتباط دین و اخلاق 26
2-1-6-1- نظریة تباین 27
2-1-6-2- نظریه اتحاد 27
2-1-6-3- نظریة تعامل 28
2-1-6-3-1- نیازمندی‌های دین به اخلاق 28
2-1-6-3-2- وابستگی‌های اخلاق به دین 29
بخش دوم:مبانی اخلاق اسلامی 30
2-2-1- مبانی انسان شناسی 30
2-2-1-1- آفرینش دو بعدی انسان 31
2-2-1-2- فطرت 32
2-2-1-3- عقل 33
2-2-1-4- اختیار 34
2-2-1-5- اجتماعی بودن انسان 35
2-2-2- مبانی ارزش شناسی 36
2-2-2-1- چیستی ارزش‌ها 36
2-2-1-1- ارزش اخلاقی 37
2-2-2-2- خاستگاه ارزش‌ها 37
2-2-2-3- نسبی یا مطلق بودن ارزش‌ها 38
2-2-2-4- معیار فعل اخلاقی 39
2-2-2-4-1- ارزش اجتماعی 39
2-2-2-4-2- نظریه عاطفی 39
2-2-2-4-3- نظریه اراده 39
2-2-2-4-4- نظریه وجدانی 39
2-2-2-4-5- نظریه زیبایی 40
2-2-2-4-6- نظریه پرستش 40
2-2-4- مبنای اخلاقی بودن رفتار 40
بخش سوم: تاریخچه اخلاق حرفه‌ای 42
2-3-1- اخلاق حرفه‌ای در ایران باستان 42
2-3-1-1- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش 43
2-3-2- دوران اسلام وتمدن اسلامی 45
2-3-2-1- شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی 46
2-3-3- تاریخچه اخلاق کاری در غرب 47
2-3-4- مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای 48
2-3-4-1-مکتب سود انگاری 49
2-3-4-2- مکتب تکلیف‌گرایی 49
2-3-4-3- مکتب عدالت توزیعی 50
2-3-4-4- مکتب آزادی فردی 51
بخش چهارم: حیطه‌های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان 52
2-4-1- اخلاق شغلی(اخلاق کار) 52
2-4-2- اخلاق حرفه‌ای 52
2-4-3- اخلاق سازمانی 53
2-4-4- اخلاق کسب و کار 54
2-4-5- اخلاق مدیریت 55
2-4-6- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت 55
2-4-7- تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای 56
2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران 57
2-4-8-1- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی 59
2-4-9- قدرت برتر اخلاقی و مصادیق آن 61
2-4-9-1- تقوا و پرهیزگاری 61
2-4-9-2- رفق و مدارا 61
2-4-9-2-1- آثار و پیامدهای رفق و مدارا 62
2-4-9-2-2- رفق و مدارا،‌يا شدت و تندي؟ 63
2-4-9-3- الفت و محبت 64
2-4-9-4- دفع بدي با خوبي 64
2-4-9-5- سعه‌ي صدر 65
2-4-9-5-1- عوامل سعه‌ي صدر 66
2-4-10- بستر شکل گیری اخلاق حرفه‌ای مدیران و پایداری آن 67
2-4-10-1- شایسته سالاری و اهلیت‌گرایی 67
2-4-10-1-1- نیروی شایسته از منظر نهج البلاغه 68
2-4-10-2- علاقه‌مندی شخصی 68
2-4-10-3- قانون‌گرایی 69
2-4-10-4- تامین مالی 69
2-4-10-5- امنیت شغلی 69
2-4-10-6- نظارت 69
2-4-10-7- ارزشیابی وقدردانی 70
2-4-11- اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه 70
2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری 70
2-4-11-2- اصل خدمتگزاری 70
2-4-11-3- اصل امانت‌داری 71
2-4-11-4- اصل انضباط کاری 71
2-4-11-5- اصل پیگیری 71
2-4-11-6- اصل رفق‌ورزی 72
2-4-11-7- اصل نفی خودکامگی 72
2-4-12- اصول اخلاق رهبری نورث هاوس 72
2-4-13- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
بخش پنجم: مدل‌های موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت 78
2-5-1- مديريت مبتني بر رشد از ديدگاه قرآن 78
2-5-2- مدیریت رحمانی درقرآن 79
2-5-3- دومدل مدیریت اخلاق‌گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه و دعای مکارم الاخلاق 80
2-5-5- مدل اخلاق کسب و کار کولینز 82
2-5-6- مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
تحلیل مدل 83
2-5-7- مدل تحلیل رابطه‌ی ارزش‌های اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی کارکنان 84
تحلیل مدل 84
2-5-8- مدل تصمیم‌گیری اخلاقی جونز 85
بخش ششم: پیشینه تحقیقات داخلی و بین المللی 88
2-6-1- تحقیقات داخلی 88
2-6-2- تحقیقات خارجی 93
2-7- جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق 100

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مراحل انجام تحقیق 103
3-2-روش تحقيق 106
3-3- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها 109
3-4-جامعه و نمونه آماري تحقيق 109
3-4-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد): 110
3-4-2-جامعه ونمونه آماری بخش کمی(روش دلفی یا پنل خبرگان) 111
3-4-3-جامعه و نمونه آماری بخش کمی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) تحقیق: 113
3-5-ابزار گردآوری داده ها 113
3-5-1-ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی 114
3-5-2-ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی 115
3-6-روایی و پایایی ابزارهای پژوهش 115
3-6-1-پايايي (قابليت اعتماد) ابزار کیفی(مصاحبه) 115
3-6-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون 116
3-6-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار 117
3-6-2-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه 118
3-7-روش تحلیل داده ها 120
3-7-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی 120
3-7-2-روش تحلیل داده ها در بخش کمی 125
3-7-2-1-تحليل عاملي تاييدي 125
3-7-2-2-تحلیل مسیر 126
3-7-2-3-شاخصهاي برازش در مدل تحلیل مسیر 127

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها یافته های پژوهش
4-1- یافته های توصيفي 131
4-1-1-توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس 131
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیلات 132
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقه کار 133*
4-1-4-جدول فراوانی تخصص های مدیران 134
4-2- یافته های استنباطی 134
4-2-1- روش کیفی 134
4-2-2-روش تجزیه وتحلیل داده ها 135
4-2-3-مدل نظری 151
4-3- نتایح تحلیل دلفی 152
4-4- تحليل عاملي تاييدي 154
4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 155
4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی تخصص فردی 155
4-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی نگرشها 157
4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های فردی 159
4-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های سازمانی 161
4-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی محدودیت ها 162
4-4-1-6- تحلیل عاملی تأییدی شرایط محیطی 163
4-4-1-7- تحلیل عاملی تأییدی خرد 165
4-4-1-8- تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای کلان 167
4-4-1-9- تحلیل عاملی تأییدی ارتقای افراد 169
4-4-1-10- تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای محیطی 170
4-4-1-11-تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای اخلاقی 172
4-4-1-12- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد اخلاقی 174
4-4-2- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش 176
4-4-2-1- ضريب همبستگي بين متغيرها 176

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- گزارش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) 183
5-2- گزارش کمی(نتایج تحلیل مسیر) 187
5-3-نتیجه گیری 194
5-4-نوآوری های تحقیق 197
5-5-محدودیت‌های تحقیق 197
5-6-پیشنهادات تحقیق 198
5-6-1-پیشنهادات کاربردی 198
5-6-2-پیشنهادات پژوهشی 198
منابع 200
پیوستها ...........................214

فهرست جداول

جدول 2-1- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی 46
جدول 2-2- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
جدول 3-1-ویژگیهای نمونۀانتخاب شده درقسمت کیفی پژوهش 111
جدول 3-2- ویژگیهای اعضای پنل دلفی 113
جدول 3-3- محاسبه پایایی باز آزمون 116
جدول 3-4- محاسبه پایایی بین دوکُدگذار 117
جدول 3-5- نتایج آلفای کرونباخ 119
جدول 4-1 توزیع فراوانی برحسب جنسیت 131
جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن 132
جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات 133
جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار 133
جدول 4-5- جدول فراوانی توزیع تخصص پاسخگویان 134
جدول 4-6- مقوله ها وزیرمقوله های به دست امده ازتحلیل کیفی مصاحبه ها 137
جدول 4-7- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 156
جدول 4-8- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 156
جدول 4-9- بارهای عاملی مولفه های نگرش 158
جدول 4-10- شاخصه ای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 158
جدول 4-11- بارهای عاملی مولفه های ویژگیهای فردی 160
جدول 4-12- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 160
جدول 4-13- بارهای عاملی سؤالات ویژگیهای سازمانی 161
جدول 4-14- بارهای عاملی مولفه های محدودیتها 163
جدول 4-15- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 163
جدول 4-16- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 165
جدول 4-17- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 165
جدول 4-18- بارهای عاملی مولفه های خرد 167
جدول 4-19- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 167
جدول 4-20- بارهای عاملی سؤالات کلان 168
جدول 4-21- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 168
جدول 4-22- بارهای عاملی مولفه های ارتقای افراد 170
جدول 4-23- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 170
جدول 4-24- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 171
جدول 4-25- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 172
جدول 4-26- بارهای عاملی مولفه های رفتارهای اخلاقی 173
جدول 4-27- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 173
جدول 4-28- بارهای عاملی مولفه های عملکرد اخلاقی 175
جدول 4-29- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 175
جدول 4-30- شاخص‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش 176
جدول 4-31- ماتريس همبستگي سازه هاي پژوهش 176
جدول 4-32- نتايج مدل آزمون شده 179
جدول 4-33-مشخصه‌هاي برازندگي مدل برازش شده 181


فهرست شکل‌ها

شکل 2-1- مدل مدیریت اخلاق‌گرامبتنی برمفاهیم دعای عرفه 80
شکل 2-2- اخلاق کسب وکارکولینز 82
شکل2-3- مدل تحلیلی دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
شکل 3-1- فرايندتحقيق 104
شکل 3-2- فرآیندپژوهش با استفاده ازطرح آمیخته اکتشافی 108
شکل‏3 3- فرآيندهاي به هم وابسته جمع آوري،تنظيم وتحليل داده ها 121
شکل‏3 4- الگوی داده بنیان 123
شکل 3-5- الگوي بصري نظریه داده بنیان 124
شکل 3-6- الگوی معادلات ساختاری پژوهش 127
شکل 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت 132
شکل 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سن 132
شکل 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات 133
شکل 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار 134
شکل 4-5- خلاصه مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها 141
شکل 4-6- مدل به دست آمده ازمصاحبه ها 153
شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش 154
شکل 4-8- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 155
شکل 4-9- ضرایب تی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 156
شکل 4-10- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 157
شکل 4-11- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 158
شکل 4-12- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 159
شکل 4-13- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای فردی 160
شکل 4-14- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161
شکل 4-15- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161
شکل 4-16- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-17- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-18- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-19- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-20- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-21- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-22- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 167
شکل 4-23- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 168
شکل 4-24- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-25- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-26- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-27- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-28- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 172
شکل 4-29- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 173
شکل 4-30- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی 174
شکل 4-31- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرداخلاقی 175
شکل 4-32- مدل آزمون شده پژوهش 177
شکل 4-33- مدل آزمون شده پژوه ش بعد ازحذف مسیرمحدودیتها به راهبردکلان 178
شکل 4-34- ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش 178
شکل5-1- مقوله های اصلی و ارتباط بین آنها درالگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بارویکرداسلامی–ایرانی 187
شکل 5-2- مدل مفهومی پژوهش 195"

جزییات بیشتر


 • لینک فایل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

 • در 44 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدو
 • ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی


 • لینک فایل تدوین مدلی جهت مدیریت اسلامی بر اساس نامه 53 نهج البلاغه

 • هدف از این پژوهش (که به عهدنامه مالک اشتر معروف است) می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات229حجم472/15 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف اصلی این پژوهش که تدوین مدل برای مدیریت اسلامی بود محقق شد و در طی تدوین مدل به سؤالات زیرپاسخ داده شده است:
 • عهدنامه مالک اشتر,الگوی رهبری مشارکتی,مدل رهبری مشارکتی,اراپه مدل مدیریت اسلامی,نظریه های مدیریت اسلامی,پایان نامه مرتبط با عهد نامه مالک اشتر,مدیریت اسلامی مبتنی بر نهج‌البلاغه,مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر,مدیریت اسلامی مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه,تدوین الگوی مدیریت اسلامی,تدوین مدل جهت مدیریت اسلامی,پایان نامه تدوین مدل مدیریت اسلامی,پایان نامه در مورد مدیریت اسلامی,دانلود پایان نامه مدیریت اسلامی


 • لینک فایل آشنایی با ساختار و قوانین نظام بانکداری اسلامی

 • فرمت فایل: Word تعداد صفحات: 138 مقدمه: با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام عمليات بانك
 • آشنایی با ساختار و قوانین نظام بانکداری اسلامی


 • لینک فایل پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات مقطع نهم انقلاب اسلامی ایران

 • دانلود پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات مقطع نهم با موضوع انقلاب اسلامی ایران، در قالب ppt و در 80 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: پس از کودتای 28 مرداد، به تدریج نفوذ و سلطۀ آمریکا بر ایران بیشتر شد. ناراحتی مردم از شکست نهضت ملی شدن نفت و
 • پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات نهم , دانلود پاورپوینت نهم با موضوع درس پانزدهم مطالعات , پاورپوینت کلاس نهم در مورد درس پانزدهم مطالعات , پاورپوینت کلاس نهم , پاورپوینت پایه نهم درس پانزدهم مطالعات , دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس نهم درس پانزدهم


 • لینک فایل مبانی انسان شناسی و ارزش شناسی در اخلاق اسلامی

 • هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات61حجم452/480 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل مبانی انسان شناسی انسان کیست؟ اگر ما انسان را درست نشناسیم و ندانیم که اسلام انسان را چگونه توصیف میکند و هستیها و بایستیهای او را چگونه مطرح
 • مبانی اخلاق اسلامی,مبانی انسان شناسی ,مبانی ارزش شناسی,معیار  فعل اخلاقی,نظریه های اخلاق,مبانی ارزش شناسی در اخلاق اسلامی,مبانی انسان شناسی در اخلاق اسلامی,پایان نامه اخلاق اسلامی,موضوع پایان نامه در مورد اخلاق اسلامی,موضوع پایان نامه اخلاق اسلامی • لینک فایل مارکسیسم و تاریخچه اش و بررسی آن از نگاه دین و انقلاب اسلامی

 • فهرست مطالب عنوان: تاریخچه مارکس مارکس واساس دین مارکسیسم ، خشونت وعدم خشونت انقلاب اسلامی نظریه مارکسیستی منابع تاریخچه مارکس مارکس در خانواده ای پرورش یافت که تعصبات مذهبی چندانی نداشت خانواده وی در اصل از روحانیان یهودی، اما پدرش مسیحی و حقوقدان و
 • مارکسیسم و تاریخچه اش و بررسی آن از نگاه دین و انقلاب اسلامی


 • لینک فایل تحقیق بررسی سبک های موسیقی ایرانی

 • دانلود تحقیق با موضوع سبک های موسیقی ایرانی، در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : حالا كه چنين مي خواهيد، بيائيد راه را پايه به پايه تا آنجا بپيماييم كه پيمانه اي برگيريم و با آن به سنجش بنشينيم. پس، از موسيقي شروع مي كنم كه، فا
 • دانلود تحقیق موسیقی ایرانی, پاورپوینت موسیقی ایرانی, تحقیق در موردموسیقی ایرانی, مقاله موسیقی ایرانی, دانلود پاورپوینت موسیقی ایرانی, موسیقی ایرانیpdf , پروژه موسیقی ایرانی, تحقیق درباره ی موسیقی ایرانی, تحقیق با موضوع موسیقی ایرانی, تحقیق کلاسی موسی,,,


 • لینک فایل دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 • تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است مشخصات فایل تعداد صف
 • امنیت اجتماعی,دولت در قانون اساسی,امنیت اجتماعی در قانون اساسی,دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


 • لینک فایل نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

 • نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت اند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و
 • نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه


 • لینک فایل تحقیق نقش محوري روحانيت در اتحاد ملي و انسجام اسلامی

 • دانلود تحقیق با موضوع نقش محوري روحانيت در اتحاد ملي و انسجام اسلامی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: « در تمام اين مراحل (نهضت ) روحانيت نقش اول را داشت . يعني دانشگاهي ها بودند روشنفكرها همه شان نه البته دانشگاهي ها دانشج
 • نقش,روحانیت,اتحاد ملی,انسجام اسلامی


 • لینک فایل شكل‌گیری رئالیسم ایرانی

 • این مقاله زمینه‌های شكل‌گیری رمان رئالیستی فارسی از دوران مشروطه را بر اساس نگرشی تاریخ ادبی نشان داده و روند حركت زبان فارسی به سوی واقعگرایی و تولد داستان رئالیستی از متن روزنامه‌نگاری را دنبال می‌كند مشخصات فایل تعداد صفحات26حجم0/63 کیلوبایت فرمت
 • رئالیسم فارسی,روزنامه‌نگاری,رمان واقعگرا,دانلود مقالات رشته ادبیات,شكل‌گیری رئالیسم ایرانی,دانلود مقالات ادبیات,فروش مقالات ادبیات,خرید مقالات ادبیات,سیستم همکاری در فروش فایل • لینک فایل بررسی تاثیر بیع خیاری بر بانکداری اسلامی

 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات156حجم386/930 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر بیع خیاری بر بانکداری اسلامی در سیستم های
 • بیع شرط در فقه,پایان نامه بیع شرط,پیامدهای بیع شرط,بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی,کاربرد بیع خیاری در بانکداری,کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی,مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری,مستثنیات ادله شرط در بیع خیاری


 • لینک فایل تحقیق درباره هنر و تمدن اسلامی در هندوستان - شهرسازی و معماری بابریان

 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 14 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه سرزمین هند از جم
 • شهرسازی و معماری بابریان, هنر و تمدن اسلامی,تحقیق درباره هنر و تمدن اسلامی در هندوستان شهرسازی و معماری بابریان


 • لینک فایل طرح اشیا در تمدن اسلامی - فرش

 • فهرست: مقدمه فرش ایران فرش ایران در دوران پهلوی تاریخ فرش پهلوی قاجار زندیه افشار صفویان تیموریان ایلخانیان سلجوقیان قرون اولیه هجری پس از نفوذ اسلام وحکومت خلفای عرب ساسانیان اشکانیان فرشبافی در دوره هخامنشیان دوره مفرغ مقدمه فرش ایران بر آمده از هن
 • فرش ایران,فرش ایران در دوران پهلوی,تاریخ فرش پهلوی,قاجار,زندیه,افشار,صفویان,تیموریان,ایلخانیان,سلجوقیان,قرون اولیه هجری پس از نفوذ اسلام وحکومت خلفای عرب,ساسانیان,اشکانیان,فرشبافی در دوره هخامنشیان,دوره مفرغ


 • لینک فایل پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

 • اسناد خزانه چیست؟ اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار میگیرند كه بیانگر تعهد دولتها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر میشود و هدف اصلی آن، تامین كسری بودجه دولت
 • پاورپوینت اسناد خزانه,اسناد بدون ریسک,ریسک نقدشوندگی ,پاورپوینت مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی


 • لینک فایل پاورپوینت معماری اسلامی مبحث گرمابه

 • دانلود پاورپوینت با موضوع گرمابه، با فرمت ppt و در 41 اسلاید قابل ویرایش فهرست: وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول معماری حمام ورودی بینه میاندر گرمخانه خزانه استخریا چاله حوض شاه نشین خن یا تون دودکش و گربه رو نورگیری و تهویه مصالح تزیینات نمونه ها
 • معماری , گرمابه, دانلود پاورپوینت گرمابه, پاورپوینت در مورد گرمابه, تحقیق گرمابه, پاورپوینت درباره گرمابه, پاورپوینت راجع به گرمابه, پاورپوینت آماده گرمابه, تحقیق در مورد گرمابه, ppt


 • لینک فایل پاورپوینت بازارهای ایرانی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بازارهای ایرانی ، با فرمت ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : تیمچه بازار از شاهکارهای معماری بناهای تجاری و فرهنگی عصر قاجاریه است، اثری شاخص و ارزشمند از معماری اسلامی ایرانی که چون نگینی در قلب بازار قم برا
 • معماری , بازارهای ایرانی , دانلود پاورپوینت بازارهای ایرانی , پاورپوینت در مورد بازارهای ایرانی , تحقیق بازارهای ایرانی , پاورپوینت درباره بازارهای ایرانی , پاورپوینت راجع به بازارهای ایرانی , پاورپوینت آماده بازارهای ایرانی , تحقیق در مورد بازارهای ,,,


 • لینک فایل بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی

 • چکیده: از عوامل مهم پیشرفت یک رشته علمی، توان پژوهشی و کیفیت مقاله‌های چاپ شده در سطح ملی و بین المللی است که توانایی رقابت آن رشته را در سطح جهان نشان می دهد. این نوشته به بررسی وضعیت کمّی مقاله‌های منتشر شده به زبان انگلیسی توسط متخصصان کتابداری و
 • روش‌شناسی و جامعه آماری,انتشارات کتابداری,وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح بین‌المللی,تحقیق در مورد کتابداری,وضعیت انتشارات کتابداری ایران در سطح ملی,تحقیق در مورد انتشارات کتاب,مقاله در مورد کتابداری,دانلود مقاله در مورد مشارکت علمی کتابد


 • لینک فایل خصوصیات کیفی انواع برنج ایرانی با کیفیت    

 • فرمت فایل ورد 2013 تعداد صفحه 10 انواع برنج ایرانی صدری یکی از بهترین و مرغوب ترین انواع برنج ایرانی برنج صدری می باشد، این برنج با کیفیت بومی یا محلی کشور بوده که در استان گیلان و سایر نقاط کشور کشت می گردد. شکل دانه برنج این ارقام به دلیل عرض کم دا
 • برنج خصوصیات کیفی , انواع برنج ایرانی


 • لینک فایل تحقیق درباره اخلاق اسلامی

 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 11 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه اخلاق اسلامی اشا
 • اخلاق اسلامی,اخلاق اسلامی,اهمیت اخلاق • لینک فایل مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها

 • مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها فهرست مطالب : فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها ا
 • مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها
 • لینک فایل دانلود پاورپوینت با موضوع چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر تمدن غربی

 • ، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: عوامل پیدایش معماری در یک سرزمین هنر در تمدن اسلامی هنر معماری در تمدن اسلامی هنر معماری در ایران اسلامی هنر در تمدن اسلامی هنر در ایران اسلامی بخشی از متن پاورپوینت: هنر معماری در ایران اسلامی: تشکیل
 • مقاله تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب,تاثیر پزشکی اسلامی در تمدن غرب,تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي در شكل گيري تمدن مدرن غرب,تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی,تاثیر ریاضیات اسلامی در تمدن غرب,تاثیر اسلام بر تمدن اروپا,تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن های دیگر ,,,


 • لینک فایل پاورپوینت پروژه معماری اسلامی خانه های سنتی ایران، کاربری مسکونی

 • دانلود پاورپوینت در مورد پروژه معماری اسلامی خانه های سنتی ایران، کاربری مسکونی، در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش.
 • پروژه معماری اسلامی,پاورپوینت معماری اسلامی,پروژه معماری خانه های سنتی ایران,پروژه معماری کاربری مسکونی,پروژه معماری مسکونی,دانلود پروژه معماری اسلامی,دانلود پروژه معماری مسکونی,دانلود پروژه معماری کاربری مسکونی,دانلود پروژه معماری,پروژه معم


 • لینک فایل ترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده

 • ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده خلاصه بازاریابی اسلامی یا IM اندازه ای منفعتی در زمینه ارتقا یافتن دانش بازاریابی و فعالیت عملی برای تجارت و مشتریانی می باشد که به صورت معناداری انکار ناپذیر می باشد. بنابراین این به صورت قابل توجهی توجه
 • ترکیب بازاریابی اسلامی فاکتورهای تعیین کننده,خلاصه,بازاریابی اسلامی یا IM اندازه ای منفعتی در زمینه ارتقا یافتن دانش بازاریابی و فعالیت عملی برای تجارت و مشتریانی می باشد که به صورت معناداری انکار ناپذیر می باشد بنابراین این به صورت قابل توجهی توجهات را به سوی پژوهش جلب می نماید و علاوه بر این محققان را به سوی بازاریابی اسلامی یا IM جذب می نماید


 • لینک فایل مبانی اقتصاد اسلامی

 • تحقيق متشکل از 26 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه ه
 • تحقيق مبانی اقتصاد اسلامی


 • لینک فایل پاورپوینت تاریخ 2 درس هشتم اسلام در ایران زمینه های ظهورتمدن ایرانی اسلامی

 • پاورپوینت تاریخ 2 درس هشتم اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی با 21 اسلاید قابل ویرایش می باشد این پاورپوینت خلاصه درس هشتم تاریخ 2 می باشد فتح ایران نخستین برخوردهای مسلمانان با ایرانیان حملۀ اعراب مسلمان به ایران عصر خلفای نخستین دورۀ
 • پاورپوینت ,پاورپوینت تاریخ 2, پاورپوینت تاریخ 2 درس هشتم اسلام در ایران زمینه های ظهورتمدن ایرانی اسلامی ,پاورپوینت اسلام در ایران, پاورپوین


 • لینک فایل مبانی نظری جایگاه صبر و سکوت در آیات و روایات اسلامی

 • توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: W
 • مبانی نظری جایگاه صبر و سکوت در آیات و روایات اسلامی,مبانی نظری جایگاه صبر و سکوت ,مبانی نظری, جایگاه صبر و سکوت ,در آیات و روایات اسلامی,مبانی نظری صبر و سکوت


 • لینک فایل جریان شناسی جناح های سیاسی مقارن با انقلاب اسلامی 1357

 • مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم0/54 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته تاریخ جبهه ملی ایران : جبهه ملی ایران در سال 1328 توسط دکتر محمد مصدق با گرایش ضد سلطه گری قدرتهای خارجی و بویژه انگلستان پایه ریزی گردید. هسته اولیه این
 • جریان شناسی,جناح های سیاسی,انقلاب اسلامی 1357,دانلود پایان نامه رشته تاریخ,جریان شناسی جناح های سیاسی مقارن با انقلاب اسلامی 1357,دانلود پایان نامه تاریخ,دانلود پایان نامه جریان شناسی جناح های سیاسی


 • لینک فایل پروژه آمار بررسي عملكرد گمرك جمهوری اسلامی ایران

 • قسمتی از متن: عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در اين ميان ارائه هر نظر و يا نظريه اي و نيز اتخاذ تصميم عقلائي در حيطه عمل فردي ، گروهي و
 • پروژه آمار بررسي عملكرد گمرك,تحقیق در مورد آمار گمرک,پروژه در مورد گمرک ایران,عملكرد گمرك جمهوری اسلامی ایران,آمار عملكرد گمرك ایران,گمرک ایران,پروژه در مورد آمار گمرک,تحقیق آمار گمرک,آمار عملكرد گمرك,آمار گمرکات


 • لینک فایل پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان اسارت در خود

 • درباره ساختار وجودی انسان و اینكه دو ساحتی است یا تك قطبی، دو نظریه مهم و كلی وجود دارداول نظریه اكثر اندیشمندان غربی مبنی بر اینكه انسان هویتی تك قطبی و طبیعی دارد انسان موجودی مادی و زیستی است كه تحت تاثیر تاریخ، جامعه ، تربیت ، ویا انتخاب خود ساخت
 • نفس انسانی,هویت انسان,خواهش های نفسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان اسارت در خود,راه عملی مبارزه با خودخواهی,سخنانی از امام خمینی (ره)در مورد خودخواهی وخودبینی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف ا


 • لینک فایل پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

 • عنوان: دانلود فرمت:پاورپوینت تعداد اسلاید: 108 اسلاید دسته: مدیریت کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای از منابع مهم مدیریت اسلامی می باشد. فایل حاضر شامل پاورپوینت جامع و کامل این کتاب در 108 اسلاید می باشد. این کتاب دارای بیست و هفت ف
 • دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای,دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی,دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای, خلاصه کتاب مدیریت اسلامی افجه ای, دانلود کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای,دانلود کتاب مدیریت اسلامی افجه ای


 • لینک فایل پروپوزال ارزیابی ارزشهای اسلامی در ساختار طراحی لباس زنان و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان

 • پروپوزال در مورد طراحی لباس با موضوع تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان و نقش آن در سلامت جسم و روان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم82/396 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل نمونه چکیده پایان نامه طراحی لباس پروپوزال
 • پروپوزال آماده طراحی لباس,تأثیر مد بر سلامت جسم و روان,راهکارهای پیشنهادی مقابله با مد,طراحی لباس بانوان با ارزشهای اسلامی,رفتارشناسی انسان در زمینه پوشاک و مد,نقش پوشش اسلامی در سلامت جسم و روان,طراحی لباس در چارچوبهای ارزشهای اسلای


 • لینک فایل پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: آبنما آبنما در فرهنگ ایرانی آبنماهای مدرن آب و انعکاس آب و تاثیر آن در کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت طراحی آب در سبک‌های مختلف آب‌نماهای منظم ی
 • آبنما, آبنما در فرهنگ ایرانی, آبنماهای مدرن, آب و انعکاس, آبنماهای منظم, آبنماهای غیر منظم, زیباترین آب نماهای جهان, تحقیق آبنما در فرهنگ ایرانی, انواع آبنماها, باغچه‌های آبی, طراحی آبنما, پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی


 • لینک فایل تحقیق بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

 • رساله با موضوع مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی، در قالب DOC، در 49 صفحه، قابل ویرایش، فهرست مطالب: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق پیشینه تحقیق سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق روش جمع آوری تحقیق تعیین سن کودکی سن در قوانین کی
 • تحقیق بررسی مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی,مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون ایران,تحقیق مسئولیت کیفری اطفال,مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران,مجازات کیفری اطفال,مسئولیت کیفری افراد زیر 18 سال,اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال,مس,,,


 • لینک فایل هنر و تمدن اسلامی در هند

 • وستان سرزمین هند از جمله کشورهایی است که تمدن با سابقه ای داشته و وجود ادیان بودائی و هند و ... باعث شده بود انواع معابد و پرستشگاهها ساخته شده و به دلیل قرار گرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم، از روزگاران قدیم مورد توجه تجار و بازرگانان باشد. در ای
 • هنر و تمدن اسلامی در هند,هنر اسلامی در هند, تمدن اسلامی در هند • لینک فایل تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

 • دانلود تحقیق با موضوع مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه ماهیت حقوقی تعهد ایمنی چهار سیستم متفاوت مسئولیت مبنای مسئولیت در مقررات لاهه مبنای مسئولی
 • مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا,مقررات لاهه,مقررات هامبورگ,حقوق اسلامی,ماهیت حقوقی تعهد ایمنی,مبنای مسئولیت در مقررات لاهه,مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ,مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی,مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا


 • لینک فایل آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

 • رمز فایل: www.aryafile.ir مقدمه : تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين ز
 • آزادی فردی و حدود آن ,در حکومت اسلامی ,آزادی فردی ,حقوق,تحقیق در مورد آزادی در اسلام,دانلود تحقیق درباره آزادی فردی,مقاله در مورد آزادی فردی,تحقیق در مورد آزادی در اسلام,اسلام,آزادی,آزادی های فردی در اسلام,آزادی فردی از دید اسلام,اسلام و


 • لینک فایل دانلود پاورپوینت همایش شهر اسلامی

 • مشخصات فایل تعداد صفحات19حجم2976/177 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت همایش شهر اسلامی جهت رشته معماری در 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش 1- قوانين حاکم بر شهر و جامعه مجموعاً بايد اسلامي باشد. 2
 • پاورپوینت در مورد شهرسازی اسلامی ,پاورپوینت راهکاری های هویت اسلامی در شهر ها ,پاورپوینت معماری خانه ها در شهرهای اسلامی


 • لینک فایل مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی

 • مبانی فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی بر چهار بخش مهم به شرح زیر تقسیم بندی شده است: وحدت وجود كشف و شهود دانش معنوی مراحل تربیت معنوی وحدت وجود بدین معنی است كه حقیقت را واحد و احدیت را اصل و منشا تمام مراتب وجود میدانستند و معتقد بودند كه وجود ح
 • مبانی, فلسفه عرفانی ایرانی – اسلامی


 • لینک فایل بانک جیمیل کاربران ایرانی : 24 هزار ایمیل جدید و فعال

 • خرید بانک فعال جیمیل کاربران فعال ایرانی شامل 24 هزار ایمیل به روز و فعال این بانک شامل 24 هزار ایمیل ایرانی، که شامل کاربران اینترنت خانگی ، مدیران و بازرایابها میباشد که 98% انها فعال و به روز هستند. این بانک ایمیل جمع اوری شده از بانک سایت های به
 • ایمیل , جیمیل , بانک به روز , ایمل های تبلیغاتی , بانک 24 هزار ایمیل , بانک فعال , ایمیل های فعل ایرانی


 • لینک فایل پاورپوینت معماری اسلامی خراسانی

 • دانلود پاورپوینت با موضوع معماری اسلامی خراسانی، با فرمت ppt و در 94 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : شبستان ستوندار حیاط مرکزی ستونهای گرد و قطور نسبت به بار وارده مصالح آجری پوشش بخش میانب طاق آهنگ و بقیه قسمت ها طاق چشمه در اول چفدها مازه دا
 • معماری , معماری اسلامی خراسانی, دانلود پاورپوینت معماری اسلامی خراسانی, پاورپوینت در مورد معماری اسلامی خراسانی, تحقیق معماری اسلامی خراسانی, پاورپوینت درباره معماری اسلامی خراسانی, پاورپوینت راجع به معماری اسلامی خراسانی, پاورپوینت آماده معماری اسلا,,,


 • لینک فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی در حمام ها

 • مشخصات فایل تعداد صفحات74حجم18266/872 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی در حمام ها جهت رشته معماری در 74 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش گرمابه از جمله ابنيه مهم شهری بوده که
 • پاورپوینت معماری حمام ها ,پاورپوینت درمورد حمام های اسلامی ,پاورپوینت درمورد معماری اسلامی


 • لینک فایل زوج درمانی با رویکرد روان شناسی اسلامی مثبت گرا

 • کتاب که نتیجه یک پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی اسلامی مثبت گرا است منبع ارزشمندی برای زوج درمانگر علاقمند به آموزه های دینی در ایجاد صمیمیت بین زوجین به عنوان مهم ترین عامل در پایداری و حل مشکلات زناشویی است. علاوه بر این کتاب می تواند
 • زوج درمانی,زوج درمانی اسلامی,روان شناسی اسلامی,روان شناسی مثبت گرا


 • لینک فایل تحقیق مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم و روایات اسلامی

 • دانلود تحقیق در مورد مقایسه مزامیر داوود با قرآن کریم و روایات اسلامی، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول: دعاهای مزامیر داوود فصل دوم: نواهی مزامیر داوود فصل سوم: معارف و آموزه‌ های مزامیر داوود فصل چهارم: نمونه‌ ای از موارد
 • حضرت داوود,مزامیر داوود,حضرت داوود در قرآن,حضرت داوود در تورات,حضرت داوود ع,تحقیق حضرت داوود,مقاله حضرت داوود,تحقیق در مورد حضرت داوود,مقاله در مورد حضرت داوود,پایان نامه حضرت داوود,پایان نامه در مورد حضرت داوود,تحقیق درباره حضرت داوود


 • لینک فایل تحقیق نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی

 • دانلود تحقیق با موضوع نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : به واقع انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید، جنبشی بود که در پانزده خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد. زن مسلمان ایرانی نیز در این سالها
 • دانلود تحقیق نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی, پاورپوینت نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی, تحقیق در مورد نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی, مقاله نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی, دانلود پاورپوینت نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی,تحقیق دانش آموزی نقش ,,,


 • لینک فایل پاورپوینت جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران

 • توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران ، در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش بخشی از متن: جایگاه داده های مکانی: امروزه توسعه پایدار از مباحث کلیدی است که معیاری برای ارزیابی رشد جامعه بوده و توجه جوامع مختلف را به خود
 • پاورپوینت جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران,ساختار سلسله مراتبی SDI جمهوری اسلامی ایران,فاز مطالعاتی SDI ملی ایران,کامپیوتر,سامانه های اطلاعات مکانی و زیرساخت داده های مکانی


 • لینک فایل تحقیق اتحاد ملی و انسجام اسلامی

 • دانلود تحقیق با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی، در قالب Word و در 57 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : انسجام اسلامی عزت جهان اسلام را احیا می کند کارشناسان و مسئولان کشور طی گفتگوهایی در رابطه با نقش اتحاد ملی و انسجام اسلامی در عزت و اقتدار ای
 • اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق در مورد اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود رایگان تحقیق اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پروژه اتحاد ملی و انسجام اسلامی, مقاله اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق علوم سیاسی در مورد اتحا,,,


 • لینک فایل دانلود تحقیق در موردعلل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی

 • نام فایل : علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی فرمت : .ppt تعداد صفحه/اسلاید : 45 حجم : 6 مگابایت مرکز تربیت معلم شهید رجایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تهیه کننده: حسین اویسی استاد یار Web: ovicy.blogfa.com Email: oveisi8@yahoo.com علل
 • علل,درونی,و,بیرونی,رکود,تمدن,اسلامی,علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی, علل درونی و بیرونی رکود تمدن اسلامی , علل درونی و بیرونی رکود تمدن اس?


 • لینک فایل بررسی آثار ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی

 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم78/60 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تابعيت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعيت ا
 • ازدواج با اتباع بیگانه,آثار ازدواج با تبعه بیگانه,ازدواج با اتباع بیگانه در ایران,ازدواج با اتباع خارجی در ایران,شرایط ازدواج با اتباع خارجی در ایران,آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه,آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه,ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران,